รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
Total Citations : 1252
Total Publications : 1704
Journal Name : Chulalongkorn Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Sittisak Honsawek MD, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Chula Med J
ISSN : 0125-6483
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editorial Office: 5th Floor, Anandamahidol Building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
โทรศัพท์ : 062-5719545
Email : chulamed@hotmail.com, Panthip.W@chula.ac.th
Website : http://clmjournal.org, https://www.tci-thaijo.org/index.php/clmj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ : ยกเลิกชื่อภาษาไทย 'จุฬาลงกรณ์เวชสาร' ตั้งแต่Vol.62 No.6 November 2018 และเปลี่ยนแปลง Print ISSN (ใหม่) : 2651-2343 ตั้งแต่ Vol.63 No.1 January 2019

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
5
11
5
2
11
1
1
0
0
Publication
53
62
57
55
54
49
59
69
0
0
Citation / Publication
0.15
0.08
0.19
0.09
0.04
0.22
0.02
0.01
0
0