รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
Journal Name : Chulalongkorn Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sittisak Honsawek MD
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Chula Med J
ISSN : 0125-6483
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editorial Office: 5th Floor, Anandamahidol Building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chulamed@hotmail.com, Panthip.W@chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2651-2343, eISSN: 2673-060X