รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ดำรงวิชาการ
Journal Name : Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Praphat Chuvichean (รศ. ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร)
ชื่อย่อของวารสาร : ดรว
Abbreviation Name: DRJ
ISSN : 3027-6004
E-ISSN : 3027-6012
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Archaeology, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : damrong_journal2@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-4395