รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ดำรงวิชาการ
Total Citations : 18
Total Publications : 380
Journal Name : Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร : ดรว
Abbreviation Name: DRJ
ISSN : 1686-4395
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / Faculty of Archaeology, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : damrong_journal@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/damrong
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
Publication
31
25
17
14
19
14
14
16
14
0
Citation / Publication
0.1
0.12
0.06
0.07
0.05
0.07
0
0
0
0