รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ทีทัศน์วัฒนธรรม
Journal Name : Journal of Thithat Watthanatham
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTW
ISSN : 1513-7376
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : runglukbsru@gmail.com
Website : http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Journal of Arts and Cultural Perception ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป