รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
Journal Name : Journal of Communication Arts Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ชัชญา สกุณา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCA
ISSN : 0858-6160
E-ISSN : 2408-2023
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 52/347 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / College of Communication Arts, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jca@rsu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :