รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
Journal Name : Journal of The Department of Library and Information Science
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8427
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศมสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2228-8457, วารสารสารสนเทศศาสตร์ | Journal of Information Science (Vol.28 No.1 2010 - present)