รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
Total Citations : 136
Total Publications : 134
Journal Name : Journal of The Department of Library and Information Science
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8427
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศมสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2228-8457, วารสารสารสนเทศศาสตร์ | Journal of Information Science (Vol.28 No.1 2010 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0