รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : บูรพาเวชสาร
Journal Name : Burapha Journal of Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BJM
ISSN : 2350-9996
E-ISSN : 2822-0242
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Medicine, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somjit95@hotmail.co.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BJmed
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :