รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ปณิธาน
Total Citations : 2
Total Publications : 76
Journal Name : Panidhana : Journal of Philosophy and Religion
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PJPR
ISSN : 1905-6788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / Faculty of Humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piyaboot@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/panidhana
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารปณิธาน | PAṆIDHĀNA JOURNAL ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
12
15
18
17
14
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.07
0.06
0
0
0