รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ปณิธาน
Journal Name : Panidhana : Journal of Philosophy and Religion
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PJPR
ISSN : 1905-6788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / Faculty of Humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piyaboot@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารปณิธาน | PAṆIDHĀNA JOURNAL ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป