รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พยาบาลสาร
Journal Name : Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา
ชื่อย่อของวารสาร : พยบ.สาร
Abbreviation Name: Nursing J
ISSN : 0125-5118
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Nursing, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kannika.k@cmu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2821-9120, eISSN: 2821-9139