รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พยาบาลสาร
Total Citations : 481
Total Publications : 1241
Journal Name : Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ชื่อย่อของวารสาร : พยบ.สาร
Abbreviation Name: Nursing J
ISSN : 0125-5118
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Nursing, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 5
Email : warisa.wi@cmu.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
56
64
70
86
29
23
19
16
7
0
Publication
80
71
113
68
69
63
81
164
0
0
Citation / Publication
0.7
0.9
0.62
1.26
0.42
0.37
0.23
0.1
0
0