รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
Total Citations : 13
Total Publications : 42
Journal Name : Development Economic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Piriya Pholphirul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DER
ISSN : 1906-2540
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration, 118 Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240
เจ้าของ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : econ@nida.ac.th, piriya.p@nida.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NER/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ | NIDA Economic Review

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  1
  2
  5
  2
  0
  1
  1
  1
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  12
  10
  10
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0.08
  0.1
  0.1
  0
  0