รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
Journal Name : Development Economic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Piriya Pholphirul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DER
ISSN : 2697-6536
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration, 118 Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240
เจ้าของ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : econ@nida.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/NER
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ | NIDA Economic Review
  • ISSN (เดิม) : 1906-2540