รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
Total Citations : 11
Total Publications : 42
Journal Name : Development Economic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Piriya Pholphirul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DER
ISSN : 1906-2540
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration, 118 Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240
เจ้าของ : School of Development Economics, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 027273641
Email : econ@nida.ac.th, piriya.p@nida.ac.th
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/NER/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 (Vol.10 No.1 2016) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
2
5
1
0
1
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
12
10
10
10
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.08
0.1
0
0
0