รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : พุทธชินราชเวชสาร
Journal Name : Buddhachinaraj Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นิธิพัฒน์ บุษบารติ
ชื่อย่อของวารสาร : พุทธชินราชเวชสาร
Abbreviation Name: Buddhachinaraj Med J
ISSN : 0125-7560
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้องสมุดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก / Buddhachinaraj Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : eccoiris@yahoo.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :