รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ภาษาและภาษาศาสตร์
Total Citations : 176
Total Publications : 272
Journal Name : Language and Linguistics
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
ชื่อย่อของวารสาร : ภาษาและภาษาศาสตร์
Abbreviation Name: Journal of Language and Linguistics
ISSN : 0857-1406
E-ISSN : 2672-9881
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chatchawadee@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/joling/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
10
11
4
2
1
0
0
0
0
Publication
5
12
8
11
10
9
10
16
8
0
Citation / Publication
1.4
0.83
1.38
0.36
0.2
0.11
0
0
0
0