รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ภาษาและภาษาศาสตร์
Journal Name : Language and Linguistics
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
ชื่อย่อของวารสาร : ภาษาและภาษาศาสตร์
Abbreviation Name: Journal of Language and Linguistics
ISSN : 0857-1406
E-ISSN : 2672-9881
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chatchawadee@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :