รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Total Citations : 56
Total Publications : 492
Journal Name : Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUSO
ISSN :
E-ISSN : 2697-5688
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jratta@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป, ISSN (เดิม) : 0125-5061

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
9
8
4
0
1
6
4
1
0
0
Publication
25
28
25
28
26
35
36
29
33
0
Citation / Publication
0.36
0.29
0.16
0
0.04
0.17
0.11
0.03
0
0