รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Total Citations : 143
Total Publications : 448
Journal Name : Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: HUSO
ISSN : 0125-5061
E-ISSN : 2697-5688
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jratta@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
16
21
13
8
7
4
0
1
0
Publication
25
25
28
25
28
26
35
36
18
0
Citation / Publication
0.32
0.64
0.75
0.52
0.29
0.27
0.11
0
0.06
0