รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Journal Name : Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUSO
ISSN :
E-ISSN : 2697-5688
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jratta@kku.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป, ISSN (เดิม) : 0125-5061