รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สาร
Journal Name : Journal of Human Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: j. hum. sci.
ISSN : 1513-461X
E-ISSN : 2630-0370
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / Faculty of Humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : humanjournal@cmu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :