รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยสังคมสาร (มสส.)
Journal Name : Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ชื่อย่อของวารสาร : มสส.
Abbreviation Name: JHUSOC
ISSN : 2673-0243
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 439 ถ. จิระ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jhusoc@bru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.17 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-0101, วารสารวิชาการ รมยสาร | Rommayasan