รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รัฐศาสตร์สาร
Journal Name : Journal of Political Science
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อย่อของวารสาร : รศส
Abbreviation Name: JPS
ISSN : 0125-135X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Political Science, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chanon.jann@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/PolscituJR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :