รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รัฐสภาสาร
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : นายประวิช ตั้งใจมั่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-0957
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารรัฐสภาสาร กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เจ้าของ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : rattasapasarn@yahoo.com
Website : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3623
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :