รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Review
ชื่อบรรณาธิการ : Wasana Wongsurawat, Michiko Yoshida
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ARV
ISSN : 0857-3662
E-ISSN : 2697-4495
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 254 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wwongsurawat@hotmail.com, jirayudh.s@chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arv
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :