รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 10
Total Publications : 0
Journal Name : Asian Review
ชื่อบรรณาธิการ : Wasana Wongsurawat, Michiko Yoshida
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ARV
ISSN : 0857-3662
E-ISSN : 2697-4495
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 254 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wwongsurawat@hotmail.com, jirayudh.s@chula.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/arv/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0