รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Journal Name : Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วพบ.สร.
Abbreviation Name: JOBCNSUR
ISSN : 1906-6813
E-ISSN : 2730-2342
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Boromarajonani College of Nursing, Surin
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : howharn@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :