รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Journal Name : Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธิดารัตน์ คณึงเพียร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วพบ.สร.
Abbreviation Name: JOBCNSUR
ISSN :
E-ISSN : 2985-2900
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Boromarajonani College of Nursing, Surin
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thidarat@bcnsurin.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-6813, eISSN: 2730-2342
  • An online-only Journal Since Vol.14 No.1 (2024)