รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รามาธิบดีพยาบาลสาร
Total Citations : 409
Total Publications : 572
Journal Name : Ramathibodi Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Supreeda Monkong, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RNJ
ISSN : 0858-9739
E-ISSN : 2672-9784
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : supreeda.mon@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-8052

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
55
23
27
23
12
9
4
1
1
0
Publication
31
30
29
24
24
25
24
26
0
0
Citation / Publication
1.77
0.77
0.93
0.96
0.5
0.36
0.17
0.04
0
0