รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รามาธิบดีเวชสาร
Journal Name : Ramathibodi Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Chusak Okascharoen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Rama Med J
ISSN : 0125-3611
E-ISSN : 2651-0561
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ramamedj@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :