รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รามาธิบดีเวชสาร
Total Citations : 43
Total Publications : 378
Journal Name : Ramathibodi Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Chusak Okascharoen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Rama Med J
ISSN : 0125-3611
E-ISSN : 2651-0561
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ramamedj@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
8
0
4
1
2
1
11
4
0
0
Publication
44
0
29
31
29
24
46
32
24
0
Citation / Publication
0.18
0
0.14
0.03
0.07
0.04
0.24
0.13
0
0