รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รามาธิบดีเวชสาร
Total Citations : 44
Total Publications : 378
Journal Name : Ramathibodi Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Chusak Okascharoen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Rama Med J
ISSN : 0125-3611
E-ISSN : 2651-0561
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ramamedj@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
8
0
4
1
2
1
12
4
0
0
Publication
0
29
31
29
24
46
32
24
0
0
Citation / Publication
0
0
0.13
0.03
0.08
0.02
0.38
0.17
0
0