รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ลำปางเวชสาร
Journal Name : Lampang Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.(พิเศษ)นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LMJ
ISSN : 0125-4235
E-ISSN : 2697-4797
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เจ้าของ : โรงพยาบาลลำปาง / Lampang Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dranuwat@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Dentistry
หมายเหตุ :