รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วชิรสารการพยาบาล
Total Citations : 4
Total Publications : 76
Journal Name : Vajira Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวธมลวรรณ ยอดกลกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: vnj
ISSN : 1513-2498
E-ISSN : 2651-0871
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Nursing Department, Vajira Hospital, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vajira.vnj@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
Publication
0
0
17
15
10
11
15
8
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.2
0.09
0.07
0
0
0