รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วชิรสารการพยาบาล
Journal Name : Vajira Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวธมลวรรณ ยอดกลกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: vnj
ISSN : 1513-2498
E-ISSN : 2651-0871
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Nursing Department, Vajira Hospital, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vajira.vnj@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :