รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วชิรเวชสาร
Journal Name : Vajira Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Jiraporn Sri-on, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Vajira Med J
ISSN : 0125-1252
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : faii_piyanun@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2822-1184, eISSN: 2822-1192