รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วชิรเวชสาร
Total Citations : 119
Total Publications : 875
Journal Name : Vajira Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Jiraporn Sri-on, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Vajira Med J
ISSN : 0125-1252
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : faii_piyanun@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/VMED
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
8
5
2
12
1
0
5
2
0
0
Publication
29
21
23
30
28
28
15
44
41
0
Citation / Publication
0.28
0.24
0.09
0.4
0.04
0
0.33
0.05
0
0