รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วชิรเวชสาร
Total Citations : 121
Total Publications : 920
Journal Name : Vajira Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Jiraporn Sri-on, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Vajira Med J
ISSN : 0125-1252
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : faii_piyanun@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
8
5
2
12
2
0
5
2
0
0
Publication
21
23
30
28
28
47
44
41
13
0
Citation / Publication
0.38
0.22
0.07
0.43
0.07
0
0.11
0.05
0
0