รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วรรณวิทัศน์
Journal Name : VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นาวิน โบษกรนัฏ
ชื่อย่อของวารสาร : วรรณวิทัศน์
Abbreviation Name: VANNAVIDAS
ISSN : 1513-9956
E-ISSN : 2672-9946
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vannavidas@arts.tu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :