รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Buddhapanya Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMBR
ISSN : 2465-5503
E-ISSN : 2630-0524
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : somchai.dam@mcu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :