รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
Total Citations : 49
Total Publications : 195
Journal Name : Journal of MCU Buddhapanya Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMBR
ISSN : 2465-5503
E-ISSN : 2630-0524
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : somchai.dam@mcu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmbr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
2
15
22
9
1
0
Publication
0
0
0
0
24
24
38
53
56
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.08
0.63
0.58
0.17
0.02
0