รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 2
Total Publications : 191
Journal Name : Journal of MCU Humannities Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMHR
ISSN : 2586-9817
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนเอ ชั้น 3 ห้อง A303 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13179
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : noonsuwat@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
19
28
41
42
61
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.05
0
0
0
0