รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Humannities Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMHR
ISSN : 2586-9817
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนเอ ชั้น 3 ห้อง A303 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13179
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : noonsuwat@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :