รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 435
Total Publications : 580
Journal Name : Journal of MCU Social Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ชื่อย่อของวารสาร : มจร สศป
Abbreviation Name: MCU SSP
ISSN : 2287-0121
E-ISSN : 2673-0782
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวรสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  / Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.mcu.soc@gmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
6
6
26
56
112
70
59
55
45
0
Publication
27
43
34
61
62
81
135
95
42
0
Citation / Publication
0.22
0.14
0.76
0.92
1.81
0.86
0.44
0.58
1.07
0