รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Social Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม
ชื่อย่อของวารสาร : มจร สศป
Abbreviation Name: MCU SSP
ISSN : 2985-1335
E-ISSN : 2985-1319
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวรสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  / Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : journal.mcu.soc@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2287-0121, eISSN: 2673-0782