รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 29
Total Publications : 643
Journal Name : Journal of MCU Social Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ชื่อย่อของวารสาร : มจร สศป
Abbreviation Name: MCU SSP
ISSN : 2287-0121
E-ISSN : 2673-0782
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวรสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  / Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.mcu.soc@gmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
4
1
2
8
3
9
1
1
0
Publication
27
43
34
61
62
80
135
95
104
2
Citation / Publication
0
0.09
0.03
0.03
0.13
0.04
0.07
0.01
0.01
0