รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 344
Total Publications : 579
Journal Name : Journal of MCU Social Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ชื่อย่อของวารสาร : มจร สศป
Abbreviation Name: MCU SSP
ISSN : 2287-0121
E-ISSN : 2673-0782
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวรสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  / Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.mcu.soc@gmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
6
6
24
53
110
58
23
28
36
Publication
0
27
43
34
61
62
81
135
94
42
Citation / Publication
0
0.22
0.14
0.71
0.87
1.77
0.72
0.17
0.3
0.86