รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 3
Total Publications : 120
Journal Name : RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTI J Hum Soc Sci
ISSN : 2408-1221
E-ISSN : 2672-9342
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • ISSN (เดิม) : 2408-122X
 • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  1
  0
  0
  1
  1
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  22
  24
  16
  26
  18
  14
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0.05
  0
  0
  0.04
  0.06
  0
  0