รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RMUTI J Hum Soc Sci
ISSN :
E-ISSN : 2672-9342
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ISSN (เดิม) : 2408-122X
  • ISSN (เดิม) : 2408-1221
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป