รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน
Total Citations : 64
Total Publications : 110
Journal Name : RMUTI Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-215X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Isan
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rmuti.journal@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2672-9334, วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | RMUTI Journal Science and Technology ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.7 No.2 July-December 2014) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
19
2
5
2
12
12
1
1
0
0
Publication
19
18
16
8
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
1
0.11
0.31
0.25
0
0
0
0
0
0