รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มมร วิชาการล้านนา
Journal Name : Academic Journal of MBU; Lanna Campus
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : มมรวิชาการล้านนา
Abbreviation Name: lannajo
ISSN : 2286-8267
E-ISSN : 2697-4959
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : khunten2002@yahoo.com, lannajo2018@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :