รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
Journal Name : Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
Abbreviation Name: Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surge
ISSN : 0857-2321
E-ISSN : 2730-3039
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย / The Royal College of Otolaryngologists - Head and Neck Surgeons of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editorthaientjournal@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rcotJ/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :