รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
Total Citations : 1
Total Publications : 78
Journal Name : Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
Abbreviation Name: Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surge
ISSN : 0857-2321
E-ISSN : 2730-3039
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย / The Royal College of Otolaryngologists - Head and Neck Surgeons of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editorthaientjournal@gmail.com
Website : http://www.rcot.org/2016/pages/Journal#y2016
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Publication
0
11
14
9
9
9
15
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.11
0
0
0
0