รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Journal Name : Al-HIKMAH Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อิสมาอีล ราโอบ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HIKMAH_FTU
ISSN : 0859-0001
E-ISSN : 2730-3500
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 64160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / Fatoni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : smuham@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.4 No.7 January-June 2014) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา