รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย
Total Citations : 22
Total Publications : 359
Journal Name : Chulalongkorn Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Pawat Satayanurug
ชื่อย่อของวารสาร : ว.กม.
Abbreviation Name: CULJ
ISSN : 0125-3093
E-ISSN : 2730-3268
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Law, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@law.chula.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ ISSN : 2773-8604, E-ISSN : 2773-8736, วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
28
13
21
26
25
17
22
17
21
0
Citation / Publication
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0