รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย
Journal Name : Chulalongkorn Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Pawat Satayanurug
ชื่อย่อของวารสาร : ว.กม.
Abbreviation Name: CULJ
ISSN : 0125-3093
E-ISSN : 2730-3268
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Law, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@law.chula.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ ISSN : 2773-8604, E-ISSN : 2773-8736, วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป