รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
Journal Name : Journal of Transport and Maritime Law
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-2664
E-ISSN : 2730-4051
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itml.lawtu@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/transportandmaritimelawjournal/about
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :