รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
Total Citations : 13
Total Publications : 88
Journal Name : Journal of Transport and Maritime Law
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-2664
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itml.lawtu@gmail.com
Website : http://www.law.tu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
Publication
0
2
6
15
10
9
8
8
8
0
Citation / Publication
0
0.5
0
0.07
0.3
0
0
0
0
0