รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายปกครอง
Journal Name : Administrative Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-1777
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website : http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite18/journal.htm
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :