รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
Journal Name : Public Health and Health Laws Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Chardsumon Prutipinyo
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPHLaw
ISSN : 2408-249X
E-ISSN : 2673-0189
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 420/1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chardsumon.pru@mahidol.ac.th, chardsumon@gmail.com, phlaw.journal@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2697-6250, E-ISSN : 2697-6285, วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข | Public Health Policy and Laws Journal ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป