รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
Journal Name : Sukhothai Thammathirat Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9776
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@stou.ac.th
Website : https://lawjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :