รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
Total Citations : 72
Total Publications : 293
Journal Name : Sukhothai Thammathirat Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงสิทธิ์ อรุณรัตนากุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9776
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawjournal@stou.ac.th
Website : https://lawjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
3
1
1
0
0
0
1
1
0
Publication
18
15
18
24
0
6
7
18
8
7
Citation / Publication
0.11
0.2
0.06
0.04
0
0
0
0.06
0.13
0