รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมการแพทย์
Total Citations : 564
Total Publications : 1945
Journal Name : Journal of the Department of Medical Services
ชื่อบรรณาธิการ : น.พ.อากาศ พัฒนเรืองไล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J DMS
ISSN : 0125-1643
E-ISSN : 2697-6404
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมการแพทย์
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : dms_mol@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
9
3
44
18
17
7
2
0
0
Publication
34
51
35
68
69
70
94
64
1
0
Citation / Publication
0.03
0.18
0.09
0.65
0.26
0.24
0.07
0.03
0
0