รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมการแพทย์
Journal Name : Journal of the Department of Medical Services
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J DMS
ISSN :
E-ISSN : 2697-6404
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมการแพทย์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : dmsjournal2019@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-1643
  • An online-only Journal Since Vol.48 No.3 (2023)