รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมการแพทย์
Total Citations : 138
Total Publications : 2021
Journal Name : Journal of the Department of Medical Services
ชื่อบรรณาธิการ : น.พ.อากาศ พัฒนเรืองไล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J DMS
ISSN : 0125-1643
E-ISSN : 2697-6404
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมการแพทย์
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : dms_mol@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
2
1
3
35
7
10
3
2
0
0
Publication
51
35
68
69
70
94
104
37
0
0
Citation / Publication
0.04
0.03
0.04
0.51
0.1
0.11
0.03
0.05
0
0