รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมบัญชีกลาง
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : นางสัญญา ไชยเชียงของ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-250X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เจ้าของ : กรมบัญชีกลาง
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email :
Website : https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_.html?page_locale=th_TH
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :