รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Total Citations : 9
Total Publications : 141
Journal Name : Bulletin of the Department of Medical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน
ชื่อย่อของวารสาร : ว กรมวิทย พ
Abbreviation Name: Bull Dept Med Sci
ISSN : 0125-684X
E-ISSN : 2697-4525
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : bull.dmsc@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
5
3
0
1
0
0
0
Publication
0
0
57
26
20
18
16
4
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.19
0.15
0
0.06
0
0
0