รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Journal Name : Bulletin of the Department of Medical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา
ชื่อย่อของวารสาร : ว กรมวิทย พ
Abbreviation Name: Bull Dept Med Sci
ISSN : 0125-684X
E-ISSN : 2697-4525
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : bull.dmsc@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/dmsc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ :