รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกระบวนการยุติธรรม
Total Citations : 80
Total Publications : 209
Journal Name : Journal of Thai Justice System
ชื่อบรรณาธิการ : นายวัลลภ นาคบัว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.TJS
ISSN : 1906-3253
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ncjad.oja@gmail.com
Website : http://www.oja.go.th/TH/journaloftjs/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
7
13
15
9
7
3
0
1
0
Publication
28
16
17
18
18
19
19
17
22
5
Citation / Publication
0.21
0.44
0.76
0.83
0.5
0.37
0.16
0
0.05
0