รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกระบวนการยุติธรรม
Journal Name : Journal of Thai Justice System
ชื่อบรรณาธิการ : นายวัลลภ นาคบัว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.TJS
ISSN : 2985-2595
E-ISSN : 2985-2609
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ncjad.oja@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-3253, eISSN: 2697-4037