รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกระบวนการยุติธรรม
Total Citations : 29
Total Publications : 229
Journal Name : Journal of Thai Justice System
ชื่อบรรณาธิการ : นายวัลลภ นาคบัว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.TJS
ISSN : 1906-3253
E-ISSN : 2697-4037
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ncjad.oja@gmail.com
Website : http://www.oja.go.th/TH/jtjs/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
11
2
2
1
1
0
0
0
0
Publication
17
18
18
19
19
17
22
25
0
0
Citation / Publication
0.06
0.61
0.11
0.11
0.05
0.06
0
0
0
0