รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกองการพยาบาล
Total Citations : 225
Total Publications : 462
Journal Name : Journal of Nursing Division
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารกองการพยาบาล
Abbreviation Name: Journal of Nursing Division
ISSN : 0125-7242
E-ISSN : 2673-0316
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Division, Office of the Permanent Secretary
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ndjournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JND
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
18
17
15
5
5
5
3
3
0
0
Publication
22
23
21
27
25
22
7
30
33
0
Citation / Publication
0.82
0.74
0.71
0.19
0.2
0.23
0.43
0.1
0
0