รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกองการพยาบาล
Total Citations : 677
Total Publications : 416
Journal Name : Journal of Nursing Division
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารกองการพยาบาล
Abbreviation Name: Journal of Nursing Division
ISSN : 0125-7242
E-ISSN : 2673-0316
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Division, Office of the Permanent Secretary
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ndjournal@gmail.com
Website : http://203.157.32.5/Journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
63
59
48
31
33
17
4
2
0
0
Publication
22
23
21
27
25
22
7
17
0
0
Citation / Publication
2.86
2.57
2.29
1.15
1.32
0.77
0.57
0.12
0
0