รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกองการพยาบาล
Total Citations : 713
Total Publications : 416
Journal Name : Journal of Nursing Division
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารกองการพยาบาล
Abbreviation Name: Journal of Nursing Division
ISSN : 0125-7242
E-ISSN : 2673-0316
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Division, Office of the Permanent Secretary
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ndjournal@gmail.com
Website : http://203.157.32.5/Journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
65
63
50
41
36
21
5
5
0
0
Publication
22
23
21
27
25
22
7
17
0
0
Citation / Publication
2.95
2.74
2.38
1.52
1.44
0.95
0.71
0.29
0
0