รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกายภาพบำบัด
Journal Name : Thai Journal of Physical Therapy
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Phys Ther
ISSN : 0125-4634
E-ISSN : 2730-3004
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย / Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : akkradate.s@g.chula.edu
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :