รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการงบประมาณ
Journal Name : Budget Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-2147
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
เจ้าของ : สำนักงบประมาณ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : budgetjournal@bbmail.bb.go.th
Website : http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=131&mid=216
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :