รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Journal Name : WMS Journal of Management
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Chuleerat Kongruang
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Abbreviation Name: WMS Journal of Management Walailak University
ISSN :
E-ISSN : 2286-718X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เจ้าของ : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / School of Management, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : wmsjournal@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wms
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal