รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : Burapha Journal of Business Management
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BJBM
ISSN : 2286-8399
E-ISSN : 2730-230X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Business School, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalbbs@buu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :