รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Total Citations : 56
Total Publications : 66
Journal Name : Burapha Journal of Business Management
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BJBM
ISSN : 2286-8399
E-ISSN : 2730-230X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Business School, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalbbs@buu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BJBM
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
5
13
4
13
15
2
2
1
0
Publication
0
0
0
11
10
15
16
8
0
6
Citation / Publication
0
0
0
0.36
1.3
1
0.13
0.25
0
0