รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Journal Name : Journal of Public and Private Management
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Chindalak Vadhanasindhu
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPPM
ISSN : 2697-6226
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ppmjournal@nida.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as ISSN: 0854-9849