รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Total Citations : 13
Total Publications : 224
Journal Name : Journal of Public and Private Management
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Chindalak Vadhanasindhu, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPPM
ISSN : 2697-6226
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ppmjournal@nida.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN: 0854-9849

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
Publication
10
11
16
13
17
18
13
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0.06
0.08
0
0.06
0
0
0
0