รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMD.UBRU
ISSN : 2351-065X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ampai.y@ubru.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :