รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 0
Total Publications : 99
Journal Name : Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMD.UBRU
ISSN : 2351-065X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ampai.y@ubru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
20
12
17
23
27
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0