รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal Name : JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEAL
ISSN : 2286-8003
E-ISSN : 2697-4320
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakonnakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chaiya9979@hotmail.com
Website : https://jeal.snru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :