รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 175
Total Publications : 448
Journal Name : BU Academic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Rosechongporn Komolsevin, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BU Academic Review
ISSN : 1685-4322
E-ISSN : 2651-0952
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rommanee.y@bu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN ​(Print) : 1685-4322 โดยจะเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
16
11
7
4
13
9
0
2
0
0
Publication
46
21
19
21
29
21
20
21
20
6
Citation / Publication
0.35
0.52
0.37
0.19
0.45
0.43
0
0.1
0
0