รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : BU Academic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Rosechongporn Komolsevin, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BU Academic Review
ISSN : 1685-4322
E-ISSN : 2651-0952
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rommanee.y@bu.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 1685-4322
  • An online-only journal